Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Zakres działania wydziału

2008-09-26, KWP

 

Główny Księgowy: Marzena Kieres

Naczelnik: Ewa Górecka

 1. Do zadań Wydziału Finansów należy:
  • prowadzenie gospodarki finansowej Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa w zakresie budżetu i gospodarki pozabudżetowej stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa;
  • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych pozostających w dyspozycji Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
  • sporządzanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów działalności pozabudżetowej Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
  • naliczanie uposażeń i wynagrodzeń oraz świadczeń i pochodnych dla policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa;
  • pobieranie dochodów i innych należności w wysokości wynikającej z prawidłowego wyliczenia oraz dokonywanie umorzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  • obsługa finansowo–księgowa Funduszu Operacyjnego oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej;
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej majątku rzeczowego Komendy;
  • koordynowanie i realizacja postępowań w sprawach szkód powstałych w majątku Komendy;
  • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie i chorób zawodowych policjantów;
  • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości rzeczowej wydziału;
  • obsługa finansowo-księgowa znajdujących się na terenie działania Komendy, komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Głównemu Policji.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  • nadzór nad pracą wydziałów Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa w zakresie zamierzeń wywołujących skutki finansowe;
  • prowadzenie gospodarki finansowej Komendy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz z ustawy o finansach publicznych;
  • prowadzenie rachunkowości w Komendzie zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi;
  • opracowywanie wewnętrznych dokumentów normujących prowadzenie rachunkowości, kontroli i obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
  • kontrolowanie zasadności i celowości wykorzystania środków finansowych;
  • prowadzenie analiz ekonomiczno – finansowych działalności Komendy i jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa oraz opracowanie i przedstawianie kierownictwu Komendy wniosków w tym zakresie;
  • opiniowanie spraw z zakresu działania Komendy wywołujących skutki finansowe;
  • sporządzanie sprawozdań i okresowych informacji finansowych;
  • nadzorowanie i kontrolowanie wydatków i dochodów Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa.
 3. Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy pracowników Wydziału Finansów.

powrót
Modyfikowano: 2014-02-28 08:12
X