Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Dobór do służby w Policji

2008-09-29, KWP

UWAGA !

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjmowania dokumentów od kandydatów ubiegających się o służbę w Policji na okres od 17 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

UWAGA !!!!!

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej na rok 2014, określił niżej wymienione terminy i limity przyjęć do służby w Policji dla garnizonu świętokrzyskiego.

Uprzejmie informuję, iż Komendant Główny Policji w dniu 26.02.2014r. w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji, w tym stan wakatów  dokonał modyfikacji limitu przyjęcia do służby w Policji dla garnizonu świętokrzyskiego, w terminie 1 kwietnia 2014r. - redukując z poziomu 42 do 15 osób.

Data przyjęcia do służby

limit przyjęć, w ramach
procedury konkursowej

1. 28 STYCZNIA 30 osób
2. 2 KWIETNIA 15 osób
3. 2 LIPCA 45 osób
Razem 90 osób

LISTY RANKINGOWE 2014 /OTWÓRZ/

Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Książeczka wojskowa (do wglądu),

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności lub rozmowy kwalifikacyjnej, może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia niezaliczenia tego etapu.

Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów do pobrania:

Materiały dla kandydata:

 • aktualna baza pytań (do testu wiedzy) POBIERZ
 • informator dla kandydatów POBIERZ

Komplet wymaganych dokumentów należy składać osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach ul. Seminaryjska 12, od wtorku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00, pokój 15.

Konsultacje-pokój 12, 15  tel. 041 3491656, 0413491657, e-mail: dobor@swietokrzyska.policja.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ: na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.praca.policja.pl) oraz KWP w Kielcach (www.swietokrzyska.policja.gov.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012, poz. 432), na podstawie Art. 25. ust. 1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

 

powrót
Modyfikowano: 2014-04-23 13:04
X