Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Dobór do służby w Policji

2008-09-29, KWPUprzejmie informuje, że Komendant Główny Policji w dniu 28 maja 2014 roku podjął decyzję o wycofaniu terminu przyjęcia do służby w Policji przewidzianego na 2 lipca br.

Dodatkowo określone zostały terminy przyjęcia do służby w Policji w kolejnych miesiącach 2014 roku, tj.:

4 listopada i 30 grudnia.

Data przyjęcia do służby

limit przyjęć, w ramach
procedury konkursowej

1. 28 STYCZNIA 30 osób
2. 2 KWIETNIA 15 osób

LISTY RANKINGOWE 2014 /OTWÓRZ/

Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 4. Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
 5. Dowód osobisty (do wglądu),
 6. Książeczka wojskowa (do wglądu),

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Ważne: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności lub rozmowy kwalifikacyjnej, może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia niezaliczenia tego etapu.

Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów do pobrania:

Materiały dla kandydata:

 • aktualna baza pytań (do testu wiedzy) POBIERZ
 • informator dla kandydatów POBIERZ

Komplet wymaganych dokumentów należy składać osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach ul. Seminaryjska 12, od wtorku do środy w godz. 08.00- 13.00 , pokój 15.

Konsultacje-pokój 12, 15  tel. 041 3491656, 0413491657, e-mail: dobor@swietokrzyska.policja.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ: na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.praca.policja.pl) oraz KWP w Kielcach (www.swietokrzyska.policja.gov.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012, poz. 432 ze zm.), na podstawie Art. 25. ust. 1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

 

powrót
Modyfikowano: 2014-09-09 07:39
X