Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Dane teleadresowe

2013-01-23, KWP
Naczelnik kom. Krzysztof Bera
telefon 41 349 24 80
fax 41 349 24 85
email pg@swietokrzyska.policja.gov.pl
więcej
2014-09-02 13:45

2013-01-23, KWP
Zakres spraw Numer telefonu

- elektroniczne instrumenty płatnicze

- przestępczość internetowa

- prawa autorskie i pokrewne

- własność przemysłowa-

- przestępczość teleinformatyczna-

 041/349-24-76

- zamówienia publiczne

- wyłudzenia dotacji i subwencji

- naruszenie interesów gospodarczych Unii Europejskiej

- ochrona środowiska

- CITES

 041/349-24-86

- naruszenie praw pracowniczych

- naruszenie przepisów w zakresie obrotu

produktami akcyzowymi (alkohol, papierosy)

- przestępczość w obrocie gospodarczym

-  wyłudzenia bankowe

041/349-24-92/79

- nieujawnione źródła dochodów

- ukrywanie majątków dochodów

041/349-24-99
2013-01-23 09:46

Zakres działań Wydziału dw. z PG KWP Kielce

2013-01-23, KWP

1. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej w tym na szkodę interesów finansowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej, organizowanie własnej pracy operacyjnej na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie:

 • wyłudzeń mienia w obrocie gospodarczym
 • wyłudzeń kredytów bankowych, subwencji i dotacji
 • przestępczość przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przestępczość ubezpieczeniowa
 • przestępczości związanej z obrotem paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi
 • przestępczość związana z przetargami publicznymi
 • przestępstw prania pieniędzy
 • przestępczości związanej z działaniem na szkodę spółek, wspólników i wierzycieli
 • przestępczości w zakresie wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz innych podatków osób fizycznych i prawnych
 • przestępczości przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej
 • przestępczości przeciwko ochronie środowiska i CITES
 • przestępczości internetowej i komputerowej
 • przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi
 • przestępczości intelektualnej oraz przeciwko własności przemysłowej
 • przestępczości farmaceutycznej
 • koordynowanie realizacji zadań w zakresie identyfikowania, ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa lub mającego związek z przestępstwem w prowadzonych lub nadzorowanych przez Komendę sprawach, a także zapewnienie, za pośrednictwem właściwej w tych sprawach komórki Komendy Głównej Policji wymiany informacji pomiędzy podległymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Policji a innymi uprawnionymi krajowymi podmiotami
 • wdrażanie skutecznej taktyki działania w zakresie ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw
 • współdziałanie z koordynatorami ds. odzyskiwania mienia CBŚ KGP działającymi na tym samym terenie – w zakresie prowadzonych spraw oraz doskonalenia zawodowego i wymiany doświadczeń
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi prokuratury i kontroli skarbowej w celu pełniejszego wykorzystania instrumentów prawnych w ujawnianiu, identyfikacji, zajmowaniu i zabezpieczaniu mienia
 • koordynacja zagadnienia nieujawnionych źródeł dochodu

2. Koordynowanie, nadzorowanie i wspomaganie realizacji czynności służbowych w sprawach o przestępstwa gospodarcze w jednostkach Policji działających na obszarze województwa świętokrzyskiego;

3. Prowadzenie oraz przejmowanie do dalszego prowadzenia lub obejmowanie nadzorem szczególnym spraw o dużej złożoności bądź znacznym ciężarze gatunkowym;

4. Dokonywanie ocen i analiz stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą w oparciu o osiągane wyniki oraz w oparciu o obserwowane trendy w sferze przestępczości gospodarczej.

5. Prowadzenie współpracy oraz wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pozostałymi jednostkami Policji działającymi na obszarze województwa świętokrzyskiego, Komendami Wojewódzkimi Policji w kraju oraz Komendą Główną Policji.

6. Organizowanie i koordynowanie współpracy z organami kontrolnymi państwa, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

7. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie w formie uczestniczącej działań pionu PG KWP Kielce;

8. Udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego z zakresu ujawniania i ścigania przestępczości gospodarczej, z uwzględnieniem w szczególności nowych form i metod działań przestępczych, prowadzenie szkoleń;

9. Sprawowanie nadzoru instancyjnego ogólnego nad pracą pionu PG woj. świętokrzyskiego – w szczególności poprzez ocenianie, udzielanie fachowej pomocy, bezpośredni udział w wykonywaniu skomplikowanych czynności, koordynację czynności;

2013-01-23 09:28
X