Termomodernizacja obiektów Policji Garnizonu Świętokrzyskiego - Projekty - Policja Świętokrzyska

Termomodernizacja obiektów Policji Garnizonu Świętokrzyskiego

Projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów Policji Garnizonu Świętokrzyskiego” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa IV „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, działanie 4.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”.
W dniu 20 lipca 2011r. podpisane zostało porozumienie o dofinansowanie projektu UDA-RPSW.04.02.00-26-746/10-00 pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.
Głównym celem projektu było zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Policji Garnizonu Świętokrzyskiego.
Do ogólnych celów projektu należały:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
 • poprawa stanu technicznego i estetyki budynków,
 • obniżenie kosztów utrzymania obiektów,
 • poprawa warunków pracy policjantów,
 • poprawa warunków obsługi interesantów,
 • dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów i norm unijnych,
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców,
 • poprawa wizerunku miast.

Osiągnięcie celu nadrzędnego, jak także celów ogólnych było możliwe dzięki realizacji celów bezpośrednich (przedmiotowych), którymi w tym przypadku były:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • usprawnienie wentylacji,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • modernizację kotłowni, modernizację kotłowni ze zmianą rodzaju ogrzewania na biomasę,
 • zastosowanie kolektorów słonecznych.

W ramach projektu zmodernizowano następujące obiekty policyjne:

 • KWP w Kielcach, bud. nr 1 – modernizacja komendy – 394 497,70 zł (wartość brutto),

Stan obiektu przed i w trakcie realizacji:

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

 • KMP w Kielcach bud. nr 95 - modernizacja komendy – 12 575 221,42 zł (wartość brutto),

Stan obiektu przed i w trakcie realizacji:

 

 

I uroczystym otwarciu:

 

 

 • KPP Włoszczowa - modernizacja komendy – 302 251,00 zł (wartość brutto),

Stan obiektu przed i w trakcie realizacji:

 

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

 • KP Stąporków - modernizacja komisariatu – 134 510,84 zł (wartość brutto),

Po zakończeniu projektu:

 

 

 • KP Stopnica - modernizacja komisariatu – 294 903,05 zł (wartość brutto),

Po zakończeniu projektu:

 

 

 • KP Daleszyce - modernizacja komisariatu – 149 766,56 zł (wartość brutto),

 

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

 • Zamiejscowa Siedziba Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kunowie w Waśniowie - modernizacja budynku – 153 905,39 zł (wartość brutto),

 

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

 • KP Raków - modernizacja komisariatu – 259 106,04 zł (wartość brutto),

 

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

 • KPP Staszów - modernizacja komisariatu – 1 112 397,61 zł (wartość brutto),

 

 

I po zakończeniu projektu:

 

 

Projekt w 50 % dofinansowany ze środków unijnych realizowany jest w okresie od II kwartału 2008r. do IV kwartału 2012 r.
Wartość całkowita projektu: 15 376 559,61 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 4 881 752,94 zł,
Przyznany poziom dofinansowania:

z EFRR – 2 440 876,45 zł,
z WFOŚiGW w Kielcach – 494 139,89 zł,
z Fundacji EkoFundusz – 258 730,39 zł.