Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 12 września 2017 roku pomiędzy Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturem Bednarkiem a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem oraz członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem została podpisana pre-umowa na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej”. Podpisanie pre-umowy miało charakter uroczysty i odbyło się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oscara Kolberga w Kielcach.
Projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach złożony został w dniu 30.01.2017 roku w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Są to stare pochodzące z początku lat siedemdziesiątych XX wieku obiekty znajdujące się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Aktualnie policja ponosi wysokie koszty związane z ogrzewaniem budynków – ogrzewanie węglowe. Ostatnia modernizacja kotłowni węglowej poprzez wymianę kotłów została przeprowadzona w 2008 roku (instalacja c.o. dotychczas nie była wymieniana). Z powodu nieszczelności budynków z roku na rok wzrasta zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie zwiększa się poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wobec powyższego zdecydowano się wprowadzić rozwiązania ograniczające zużycie energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie energochłonności budynków zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi.

Zakres prac projektu przewiduje: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bram garażowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zmianę rodzaju ogrzewania z węgla na biomasę oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Przeprowadzenie zaplanowanych prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą oświetlenia pozwoli zrealizować cel główny projektu - poprawę efektywności energetycznej obiektów. Dzięki temu ograniczone zostanie zużycie energii cieplnej i elektrycznej niezbędnej
do funkcjonowania obiektów policji. Ponadto zmiana źródła ciepła - z kotłowni węglowej na biomasę - przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza a tym samym poprawi stan środowiska w Kazimierzy Wielkiej. Realizacja projektu przyczyni się także do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez policję, jak również do poprawy komfortu przebywania w obiektach oraz poprawy estetyki samej nieruchomości.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego 85 % to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.